Participating artists
Kazuhiro Aihara, Saeko Ehara, EM!, Eri Harigai, JACKSON Kaki, 
Tomoro Kinoshita, Yuuki Morita, Manami Sakamoto, Kaoru Tanaka, Hana Watanabe, Yoshi Sodeoka​​​​​​​
Credit
Presented and curated by: Benoit Palop, Kazuhiro Aihara, Manami Sakamoto, Saeko Ehara
Logo design and website by: Kazuhiro Aihara
Cooperated by: BenQ Japan, Elite Screen Japan, sleepingtokyo.studio, Mutek JP
Location: sleepingtokyo.studio
Top